نقش دستوری «عقل» در بیت زیر چیست؟ «آمده‌‌ام چو عقل و جان از همه دیده‌ها نهان تا سوی جان و دیدگان مشعلۀ نظر برم»

گزینه یک

نهاد

گزینه دو

مسند

گزینه سه

قید

گزینه چهار

متمم

گزینه 4

هنگامی که واژه‌ای بعد از ادات تشبیه می‌آید، از نظر دستوری متمم است.

به بالای صفحه بردن