نقش دستوری قسمت‌‌های مشخّص شده را بنویسید. «تو را عطری نامیدم که در غنچه‌ها خانه دارد، تو را پرستو نامیدم»

گزینه یک

متمم – مفعول

گزینه دو

مفعول – مسند

گزینه سه

نهاد – مسند

گزینه چهار

متمم – مسند

گزینه 2

خانه: مفعول ← چه چیزی را دارد ← خانه پرستو: مسند ← افعالی نظیر نامیدن – انتخاب کردن – دانستن می‌توانند شامل مسند مفعولی باشند.

به بالای صفحه بردن