نقش دستوری واژه‌های بیت زیر، در کدام گزینه کاملاً درست مشخص شده‌است؟ «تو کافر دل نمی‌بندی نقاب زلف و می‌ترسم که محرابم بگرداند خم آن دلستان ابرو»

گزینه یک

نقاب (متمم)، محراب (مسند)، ابرو (نهاد)

گزینه دو

نقاب (مفعول)، محراب (مسند)، ابرو (نهاد)

گزینه سه

دل (مفعول)، محراب (مفعول)، ابرو (مضاف‌الیه)

گزینه چهار

نقاب (مفعول)، محراب (مفعول)، ابرو (مضاف‌الیه)

گزینه 4

تو کافردل نقابِ زلف [را] نمی‌بندی و [من] می‌ترسم که خمِ آن ابرویِ دلستان محرابم را بگرداند (تغییر بدهد). ‌(.را بگرداند (تغییر بدهدمحرابم–––––مفعولخمِ آن ابرویِ دلستان––––––––––––––نهادمی‌ترسم که[من]––––نهادرا] نمی‌بندی و]نقابِ زلف–––––––مفعولکافر‌دل–––––بدلتو––نهاد(.را بگرداند (تغییر بدهدمحرابم_مفعولخمِ آن ابرویِ دلستان_نهادمی‌ترسم که[من]_نهادرا] نمی‌بندی و]نقابِ زلف_مفعولکافر‌دل_بدلتو_نهاد

به بالای صفحه بردن