نقش دستوری واژه‌های «قلمرو» و «ما» در بیت زیر چیست؟ «دیوانۀ قلمرو صحرای وحشتیم ما را سواد شهر بود مایۀ عذاب»

گزینه یک

مضاف‌الیه، مضاف‌الیه

گزینه دو

مضاف‌الیه، مفعول

گزینه سه

صفت، مفعول

گزینه چهار

صفت، نهاد

گزینه 1

دیوانۀ قلمرو ترکیب اضافی است زیرا قلمرو اسم است نه صفت، ما نیز مضاف‌الیه است زیرا بعد از بازگردانی جمله داریم: سواد شهر ما را مایۀ عذاب است: سواد شهر مایۀ عذاب ما است: پس را فک اضافه است و ما مضاف‌الیه است.

به بالای صفحه بردن