نقش دستوری واژه‌های مشخص‌شده به‌ترتیب در کدام گزینه آمده است؟ نصیبی ده ز گنج خود گدا را نوایی ده، به لطفت بی‌نوا را نهان و آشکارایی تو در دل همه‌جایی و بی‌جایی تو در دل

گزینه یک

نهاد - مفعول - مسند

گزینه دو

مفعول - مفعول - نهاد

گزینه سه

مفعول - متمم - نهاد

گزینه چهار

نهاد - مفعول - متمم

گزینه 3

نصیب مفعول است برای فعل دِه (بده) بی‌نوا: متمم است زیرا «را» نشانۀ حرف اضافه است به معنی (به بی‌نوا) تو: نهاد جمله است که به شیوۀ بلاغی جابه‌جا شده است.

به بالای صفحه بردن