نقش دستوری واژه‌های مشخص‌شده در کدام گزینه درست است؟

گزینه یک

بدان دل کـت فرستادم، نه‌ای خرسند می‌دانم که گر جان نیز بفرستم نخواهد بود خرسندی (مضاف‌الیه، نهاد)

گزینه دو

حوران بهشتی را دوزخ بود اعراف
از دوزخیان پرس که اعراف بهشت است (مسند، نهاد)

گزینه سه

بر دلی گر می‌نشینم، بی‌ثباتم همچو آه ور به چشمی جای گیرم، باز لغزانم چو اشک (صفت، قید)

گزینه چهار

جراحت‌ها به دل دارم من از مژگان خون‌خوارش طبیبا، مرهم از وصلش بنه دیگر میازارش (مفعول، منادا)

گزینه 4

بررسی سایر گزینه‌ها: گزینۀ «1»: دل که برای _تو_ فرستادم (متمم) / _خرسندی_ نخواهد بود (نهاد). گزینۀ «2»: اعراف برای حوران _بهشتی_ (صفت _)_ دوزخ است. گزینۀ «3»: بی‌ثبات هستم ← بی‌ثبات (مسند) گزینۀ «4»: جراحت‌ها دارم (مفعول) / طبیبا (منادا)

به بالای صفحه بردن