نقش دستوری واژگان مشخّص شده در کدام گزینه آمده است؟ به گرز گران دست برد اشکبوس پیاده مرا زان فرستاد طوس زمین آهنین شد سپهر آبنوس که تا اسب بستانم از اشکبوس

گزینه یک

نهاد – متمّم

گزینه دو

مسند – مفعول

گزینه سه

نهاد – مفعول

گزینه چهار

مسند - متمّم

گزینه 2

سپهر _آبنوس_ شد ← مسند تا _اسب_ را از اشکبوس بستانم ← مفعول

به بالای صفحه بردن