نقش دستوری واژۀ مشخّص شده در کدام گزینه نادرست است؟

گزینه یک

بدو گفت رستم که تیر و کمان ببین تا هم اکنون سر آری زمان «مفعول»

گزینه دو

کمان را به زه کرد زود اشکبوس
تنی لرز‌لرزان و رخ سندروس «نهاد»

گزینه سه

کشانی هم اندر زمان جان بداد چنان شد که گفتی ز مادر نزاد «نهاد»

گزینه چهار

سزد گر بداری سرش در کنار زمانی بر آسایی از کار‌زار «متمّم»

گزینه 3

مادر ← متمّم

به بالای صفحه بردن