نقش دستوری کدام واژه در بیت زیر (به ترتیب) نادرست مشخص شده است؟ « آن گرد شتابنده که در دامن صحراست گوید چه نشینی که سواران همه رفتند (نهاد، متمم، صفت لیاقت، نهاد)

گزینه یک

گرد

گزینه دو

دامن

گزینه سه

سواران

گزینه چهار

نشینی

گزینه 4

نشینی در این بیت فعل است. گرد در دامن صحرا است: چه چیزی در دامن صحرا است؟ گرد. دامن پس از حرف اضافه آمده و متمم است. چه کسانی رفتند؟ سواران.

به بالای صفحه بردن