نقش دستوری کدام واژۀ مشخص‌شده متفاوت است؟

گزینه یک

چون با ذکرم خاست، دل و جان جز تو را نخواست (دل)

گزینه دو

وین کسی داند، کز عالم ما باخبر است. (کسی)

گزینه سه

همه عالم چو عکس صورت اوست (عالم)

گزینه چهار

گوهر قیمتی از کام نهنگان آرند (گوهر)

گزینه 4

بررسی گزینه‌ها: گزینۀ «1»: دل و جان جز تو را نخواست. دل: نهاد گزینۀ «2»: کسی این را داند. کسی: نهاد گزینۀ «3»: عالم عکس اوست. عالم: نهاد گزینۀ «4»: گوهر قیمتی [را] از کام نهنگان آورند. گوهر: مفعول

به بالای صفحه بردن