نقش دستوری کدام واژۀ مشخص شده با گزینه‌های دیگر یکسان نیست؟

گزینه یک

صورت از او چیزی می‌طلبید.

گزینه دو

تمامت خود را می‌خواست.

گزینه سه

معلم از مخمصه رسته بود.

گزینه چهار

شتابان خط‌هایی در‌هم کشید.

گزینه 3

«رسته» مسند می‌باشد. مفعول کلمه یا گروهی از کلمات است که پس از آن یا «را» وجود دارد یا می‌توان «را» قرار داد. صورت از او چیزی (را) می‌طلبید. شتابان خط‌هایی (را) در‌هم کشید. توجه: اگر مفعول، مضافٌ‌الیه یا صفت داشته باشد، «را» بعد از آن‌ها می‌آید. تمامت خود را می‌خواست.

به بالای صفحه بردن