نقش دستوری کدام واژۀ مشخّص‌شده در ابیات زیر نهاد است؟

گزینه یک

تو نبینی برگ‌ها را کف زدن / گوش دل باید نه این گوش بدن کف زدن

گزینه دو

سحری صلای عشقت بشنید گوش جانم / كه درآ در آتش ما بجه از جهان آتش صلای عشق

گزینه سه

لیک الله الله ای قوم جلیل / تا نباشد خوردتان فرزند پیل خوردتان

گزینه چهار

ور نه کی کردی به یک چوبی هنر / موسی‌ای فرعون را زیر و زبر؟ فرعون

گزینه 3

در عبارت‌های «تو کف زدن برگ‌ها را نمی‌بینی»، «صلای عشقت را گوش جانم شنید» و «موسی ای فرعون را زیر و زبر کرد»، عبارت‌های «کف زدن»، «صلای عشق» و «فرعون» مفعول هستند. در عبارت «خوردتان فرزند پیل نباشد»، واژۀ «خورد» در معنای «خوراک» نهاد است.

به بالای صفحه بردن