نقش دستوری کدام کلمۀ مشخص‌شده در گزینه‌های زیر متفاوت است؟

گزینه یک

زین کاروانسرای بسی کاروان گذشت ناچار کاروان شما نیز بگذرد

گزینه دو

قناعت سر افرازد ای مرد هوش سر پُر طمع بر نیاید ز دوش

گزینه سه

کسی را که دُرجِ طمع در نوشت نباید به کس عبد و خادم نوشت

گزینه چهار

نقش کردم رخ زیبای تو در خانۀ دل خانه ویران شد و آن نقش به دیوار بماند

گزینه 1

کاروان در گزینۀ 1 نهاد است و کلمات مشخص‌شدۀ گزینه‌های دیگر همگی مفعول هستند. گزینۀ 2: قناعت، سر (را) می‌افرازد ای مرد هوش گزینۀ 3: کسیکه درج طمع (را) در نوشت (در نوردیدن و طی کردن و گذشتن) گزینۀ 4: (من) رخِ زیبای تو (را) در خانۀ دل نقش کردم.

به بالای صفحه بردن