نقش دستوری کلمات مشخص‌شده در کدام گزینه به‌درستی آمده است؟ ‌«مطرب بساز پرده که کس بی اجل نمرد وان کو که این ترانه سراید، خطا کند»

گزینه یک

مفعول - قید - مفعول

گزینه دو

مفعول - متمم - نهاد

گزینه سه

قید - نهاد - مسند

گزینه چهار

مسند - قید - مفعول

گزینه 1

مطرب پرده–––مفعولپرده_مفعول را بساز - بی اجل ← قید - آن کو که این ترانه––––مفعولترانه_مفعول (را) سراید

به بالای صفحه بردن