نقش دستوری کلمۀ مشخص‌شده در کدام گزینه، با سایر گزینه‌ها متفاوت است؟

گزینه یک

ماه ببیند رخ خود را به من

گزینه دو

وان همه هنگامه دریا بدید

گزینه سه

باغ ز من صاحب پیرایه شد

گزینه چهار

از خجلی سر به گریبان برد

گزینه 3

واژۀ مشخص شده در گزینۀ 3 مسند می‌باشد و در سایر گزینه‌ها مفعول است.

به بالای صفحه بردن