نقش دستوری گروهی که در ابیات زیر بیش از یک وابستۀ پسین دارد کدام است؟ خوش گرفتند حریفان سرِ زلفِ ساقی گر فلکشان بگذارد که قراری گیرند یا رب این بچۀ ترکان چه دلیرند به خون که به تیر مژه هر لحظه شکاری گیرند

گزینه یک

مضاف‌الیه

گزینه دو

مفعول

گزینه سه

نهاد

گزینه چهار

متمم

گزینه 2

بررسی گزینه‌ها در گروه‌های اسمی: "سر زلف ساقی» دو وابستۀ پسین دارد و نقش آن مفعول است این بچه ترکان: یک وابستۀ پیشین و یک وابستۀ پسین دارد و نقش دستوری آن نهاد است. تیر مژه: یک وابستۀ پسین دارد و نقش آن متمم است.

به بالای صفحه بردن