نقش ضمایر متّصل مشخص‌شده، در بیتِ زیر، به‌ترتیب، کدام است؟ «چو آیمـت که ببینم مرا ز کوی برانی چو خواهمـت که درآیم درم به روی ببندی»

گزینه یک

نهاد، متمم، مفعول

گزینه دو

نهاد، مفعول، مضاف‌اليه

گزینه سه

مفعول، متمّم، مضاف‌اليه

گزینه چهار

مفعول، مضاف‌اليه، مفعول

گزینه 3

«ــَـ ت»: هنگامي که می‌آیم تا تو––مفعولتو_مفعول را ببينم. «ــَـ ت»: از تو––متممتو_متمم مي‌خواهم. «ــَـ م»: در را به روي من––مضاف‌اليهمن_مضاف‌اليه ببندي.

به بالای صفحه بردن