نقش ضمير شخصی در كدام گزينه متفاوت است؟

گزینه یک

گرت هواست كه معشوق نگسلد پيمان نگاه‌دار سر رشته تا نگه‌دارد

گزینه دو

سر و زر و دل و جانم فدای آن ياری كه حق صحبت مهر و وفا نگه‌دارد

گزینه سه

غبار راهگذارت كجاست تا حافظ به يادگار نسيم صبا نگه‌دارد

گزینه چهار

سودای آنش بگرفت كه آيا در اين حقّه، چه سرّ است؟

گزینه 4

در گزينۀ (4) ضمير شخصی، مفعول است (سودای آن، او را بگرفت.)

به بالای صفحه بردن