نقش ضمير شخصی در كدام گزينه نادرست است؟

گزینه یک

دلا معاش چنان كن كه گر بلغزد پای
فرشته‌ات به دو دست دعا نگه‌دارد (مفعول)

گزینه دو

هرآن كه جانب اهل وفا نگه دارد
خداش در همه حال از بلا نگه‌دارد (مضاف‌اليه)

گزینه سه

چو گفتمش كه دلم را نگاه دار چه گفت
ز دست بنده چه خيزد خدا نگه‌دارد (متمم)

گزینه چهار

غبار راهگذارت كجاست تا حافظ به يادگار نسيم صبا نگه‌دارد (مضاف‌اليه)

گزینه 2

در گزينۀ (2) ضمير شخصی مفعول است (خدا او را از بلا نگه‌دارد).

به بالای صفحه بردن