نقش ضمیر در کدام گزینه با بیت زیر یکسان است؟ «غبار راهگذارت کجاست تا حافظ به یادگار نسیم صبا نگه دارد»

گزینه یک

هر آنکه جانب اهل وفا نگه دارد
خداش در همه حال از بلا نگه دارد

گزینه دو

دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای
فرشته‌ات به دو دست دعا نگه دارد

گزینه سه

گرت هواست که معشوق نگسلد پیمان
نگاه‌دار سر رشته تا نگه دارد

گزینه چهار

صبا بر آن سر زلف ار دل مرا بینی ز روی لطف بگویش که جا نگه دارد

گزینه 3

نقش «ت» در راهگذارت، نقش مضاف‌الیه است. (راهگذار تو) که در گزینۀ «3» با توجه به جهش ضمیر که «ت» در «گرت» به پیمان می‌چسبد می‌شود پیمانِ تو و نقش مضاف‌الیه پیدا می‌کند. بررسی گزینه‌های دیگر: گزینۀ «1» : «ش» در خداش : مفعول ← او را گزینۀ «2» : «ت» در فرشته : مفعول ← تو را گزینۀ «4» : «ش» در بگویش : متمم ← به او بگو

به بالای صفحه بردن