نقش ضمیر «ش» در عبارت زیر چیست؟ «از روی نیکوش حبس و چاه آمد».

گزینه یک

متمم

گزینه دو

مفعول

گزینه سه

مسند

گزینه چهار

مضاف‌الیه

گزینه 4

در این مواقع باید عبارت را به نثر امروزی باز گرداند. به زندان و چاه افتادن حضرت یوسف به سبب صورت زیبایِ _او_ بود. «او» مضاف‌الیه است.

به بالای صفحه بردن