نقش ضمیر متصل در کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟

گزینه یک

هجرت از خویش نموده سوی دلدار رویم
والۀ شمع رخش گشته و پروانه شویم

گزینه دو

غم مخور ای غرق دریای مصیبت غم مخور
در نجاتت نوحِ کشتیبان به ساحل آمده

گزینه سه

فغان ز دامن باغی که باغبان آن‌جا همیشه چشم امیدش به دست گلچین است

گزینه چهار

غریق بحر مودّت ملامتش مکنید که دست و پا بزند هر که در میان ماند

گزینه 4

«ش» در ملامتش نقش مفعولی دارد ← او را ملامت نکنید، اما در گزینه‌های دیگر ضمیر متصل، نقش مضاف‌الیهی دارد. گزینۀ «»«1»: والۀ شمع رخ _او _ ‌گزینۀ «»«2»: در نجات _تو _ ‌گزینۀ «»«3»: همیشه چشم امید _او _

به بالای صفحه بردن