نقش ضمیر متصل در کدام گزینه با سایرین تفاوت دارد؟

گزینه یک

نهان حال ما نزد تو پیداست
که سهم‌الغیب در طالع فتادت

گزینه دو

جهان از فتنه آبستن شد آن روز
که مادر در جهان حسن زادت

گزینه سه

به شام آورد روز عمر ما را
امید وعده‌های بامدادت

گزینه چهار

ز بس خون‌ها که می‌ریزی به غمزه شمار کشتگان ناید به یادت

گزینه 2

ضمیر متصل در این گزینه نقش مفعولی دارد: مادر _تو را_ در جهان حسن‌ زاد. اما در سایر گزینه‌‌ها نقش ضمیر مضاف‌الیه است. * نکته: گزینۀ «1» ضمیر جا‌به‌جایی دارد (در طالعت افتاده است.)

به بالای صفحه بردن