نقش ضمیر مشخص شده در عبارت زیر چیست؟ «گفتمـش آن چه حالت بود؟ گفت‌: بلبلان را دیدیم که به نالش درآمده بودند.»

گزینه یک

متمم

گزینه دو

مضاف‌الیه

گزینه سه

مفعول

گزینه چهار

مسند

گزینه 1

ضمائر متصل «ـَ م ، ـَ ت ، ـَ ش ، ـِ مان ، ـِ تان ، ـِ شان» را نباید با شناسه‌های «ـَ م ، ی ، ـَ د ، یم ، ید ، ند» اشتباه گرفت. این ضمائر امروزه فقط به اسم می‌چسبند و نقش مضاف‌الیه می‌گیرند. اما در گذشته گاه به فعل نیز می‌چسبیدند و نقش‌های مفعولی، متممی و مفعولی می‌گیرند. برای تعیین نقش ضمائر متصل باید عبارت یا شعر را به معنای امروزی برگرداند. گفتیمش آن چه حالت بود؟←‌به _او_ گفتیم آن چه حالت بود؟ همانطور‌که می‌دانیم «ش» به «او» تبدیل می‌شود که بعد از حرف اضافه آمده است و نقش متمم دارد. توجه: این ضمائر هیچ‌گاه نقش مسند نمی‌گیرند.

به بالای صفحه بردن