نقش ضمیر پیوستۀ «ش» در کدام بیت با بقیه فرق دارد؟

گزینه یک

دلبرم شاهد و طفل است و به بازی روزی
بکشد زارم و در شرع نباشد گنهش

گزینه دو

چارده‌ساله بتی چابک و شیرین دارم که به جان حلقه به گوش است مه چاردهش

گزینه سه

از پی آن گل نورسته دل ما دریاب
خود کجا شد که ندیدیم درین چند گهش

گزینه چهار

بوی شیر از لب همچون شکرش می‌آید گرچه خون می‌چکد از شیوۀ چشم سیهش

گزینه 3

«ش» در بیت‌های «1، 2 و 4» نقش مضاف‌الیهی دارد: گناه او نباشد / مه چهارده حلقه به گوش او است / از چشمِ سیاه او خون می‌چکد، اما در بیت مورد نظر «ش» نقش مفعولی دارد: در این چند گه _او_ را ندیدیم (ندیدیمش)

به بالای صفحه بردن