نقش مشخص شده در کدام گزینه به‌درستی نیامده است؟

گزینه یک

خرگوشی می‌کشم تا بکشید: مفعول

گزینه دو

صدای یکیشان برخاست: نهاد

گزینه سه

هرگز جانوری جز از پهلو نکشید: مفعول

گزینه چهار

خنده در آن روا بود: متمم

گزینه 4

«خنده» نهاد، از نوع مسندالیه است.

به بالای صفحه بردن