نقش واژه‌هایِ مشخص‌شده در بیتِ زیر، به‌ترتیب، کدام است؟ «غافل نکند بستر گل، شبنم ما را در دیدۀ روشن‌گهران خواب نیاید»

گزینه یک

مسند، نهاد، مفعول، نهاد

گزینه دو

نهاد، مفعول، مسند، نهاد

گزینه سه

نهاد، مسند، مفعول، مسند

گزینه چهار

مسند، نهاد، مفعول، مسند

گزینه 1

شکل گسترش‌یافتۀ مصراع‌ها به این شکل است: بستر گل شبنم ما را غافل نکند که بستر نهاد، شبنم مفعول و غافل مسند است. و در جملۀ خواب در دیدۀ روشن‌گهران نیاید، «خواب» نهاد است.

به بالای صفحه بردن