نقش واژه‌های مشخص‌شده در بیتِ زیر، به‌ترتیب کدام است؟ «آرام نیست آبله‌پایان شوق را مانع نگردد از حرکت، آب را حباب»

گزینه یک

نهاد، متمّم، مضاف‌الیه، نهاد

گزینه دو

مسند، نهاد، مضاف‌الیه، نهاد

گزینه سه

نهاد، مفعول، مفعول، متمّم

گزینه چهار

مسند، مفعول، مفعول، مضاف‌الیه

گزینه 1

آرامش برای آبله‌پایان نیست و حباب مانع حرکتِ آب نمی‌شود، شکل ساده شدۀ بیت صورت سؤال است. بنابراین، آرامش و حباب نهاد هستند. آبله‌پایان متمم و آب مضاف‌الیه است. به کاربرد «را» در هر مصراع توجه کنید.

به بالای صفحه بردن