نقش واژه‌های مشخص‌شده در مصراعِ زیر با کدام مصراع، به‌ترتیب، یکسان است؟ «سرو و مهت نخوانم، خوانم، چرا نخوانم»

گزینه یک

به غیر مصلحتش رهبری کند ایام

گزینه دو

فرشته‌ات به دو دست دعا نگه دارد

گزینه سه

این بار می‌برند که زندانی‌ات کنند

گزینه چهار

گفت آگه نیستی کز سر در افتادت کلاه

گزینه 3

«سرو» و « زندانی» نقش مسند دارند و «ت، ات» در هر دو واژۀ «مهت» و «زندانی‌ات» نقش مفعول دارند.

به بالای صفحه بردن