نقش واژه‌های مشخص شده در بیت زیر، به‌ترتیب کدام است؟ «آتش ابراهیم را نبود زیان هرکه نمرودی است گو می‌ترس از آن

گزینه یک

مفعول، مسند، نهاد، متمم

گزینه دو

متمم، مسند، نهاد، متمم

گزینه سه

مفعول، نهاد، متمم، مسند

گزینه چهار

متمم، مفعول، نهاد، متمم

گزینه 2

«را» در معنای حرف اضافه است؛ پس ابراهیم، متمم است.

به بالای صفحه بردن