نقش واژۀ مشخص‌شده در کدام گزینه صحیح نیست؟

گزینه یک

هر آن وصفی که گویم، بیش از آنی
یقین دانم که بی‌شک جانِ جانی (مسند)

گزینه دو

به نام کردگار هفت افلاک
که پیدا کرد آدم از کفی خاک (نهاد)

گزینه سه

زهی گویا ز تو، کام و زبانم
تویی هم آشکارا هم نهانم (مسند)

گزینه چهار

چو در وقت بهار آیی پدیدار حقیقت پرده‌ برداری ز رخسار (مفعول)

گزینه 2

«آدم» در گزینۀ 2 «مفعول» است. آدم را از مشتی خاک پیدا کرد (خلق کرد). گزینۀ «1»: به یقین می‌دانم که بی‌شکقیدبی‌شکقید تو نهادتو نهاد جانِمسندجانِمسند جانمضاف‌الیهجانمضاف‌الیه هستیفعل اسنادیهستیفعل اسنادی. گزینۀ «3»: تو آشکارمسندآشکارمسند من هستی. گزینۀ «4»: تو پردهمفعولپردهمفعول‌ را ازرا از رخسار حقیقتمتمّمرخسار حقیقتمتمّم برمی‌داریفعلبرمی‌داریفعل

به بالای صفحه بردن