نقش واژۀ «کجا» در کدام بیت متفاوت است؟‌

گزینه یک

ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست؟

گزینه دو

صلاح کار کجا و من خراب کجا ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا

گزینه سه

شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل کجا دانند حال ما سبکباران ساحل‌ها

گزینه چهار

دلیری کجا نام او اشکبوس همی برخروشید بر سان کوس

گزینه 4

در گزینه‌های دیگر«کجا» ضمیر پرسشی است؛ اما در گزینۀ 4 حرف ربط است.

به بالای صفحه بردن