نهادهای بیت زیر به‌ترتیب در کدام گزینه آمده است؟ «مرا مادرم نام مرگ تو کرد زمانه مرا پتک ترگ تو کرد»

گزینه یک

مرگ - زمانه

گزینه دو

مادرم - زمانه

گزینه سه

من - نام

گزینه چهار

نام - زمانه

گزینه 2

مرا مادر نام مرگ تو کرد ← ‌مادرمنهاد¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯مادرمنهاد¯ نام مرا مرگ تو کرد. زمانهنهاد¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯زمانهنهاد¯ مرا پتک ترگ تو کرد.

به بالای صفحه بردن