نوع حذف فعل در کدام بیت با بقیه متفاوت است؟

گزینه یک

حافظ شراب و شاهد و رندی نه وضع توست
فی‌الجمله می‌کنی و فرو می‌گذارمت

گزینه دو

امروز که در دست توام، مرحمتی کن
فردا که شوم خاک، چه سود اشک ندامت

گزینه سه

گدا چرا نزند لاف سلطنت امروز
که خیمه، سایۀ ابر است و بزمگه، لبِ کشت

گزینه چهار

افشای راز خلوتیان خواست کرد شمع شکر خدا که سرّ دلش در زبان گرفت

گزینه 3

در این بیت، فعل «است» در آخر بیت به قرینۀ لفظی حذف شده است. در ابیات دیگر به ترتیب افعال «حافظ [با تو هستم]»، «چه سود [دارد]»، «شکر خدا [می‌کنم]»، به قرینۀ معنوی حذف شده‌اند.

به بالای صفحه بردن