نوع «را» به کار رفته در کدام گزینه، با گزینه‌های دیگر متفاوت است؟

گزینه یک

سبزه خوابیده را بیدار سازد آب و من
چون شوم مست از شراب ناب خوابم می‌برد

گزینه دو

همی داد مژده یکی را دگر
که بخشود بر بی‌گنه دادگر

گزینه سه

هر جا که ز پای تو غباری است
ما را ز بهشت یادگاری است

گزینه چهار

گر در طلبت رنجی ما را برسد، شاید چون عشق حرم باشد، سهل است بیابان‌ها

گزینه 1

«را» در گزینۀ (1) نشانۀ مفعول است و بعد از مفعول آمده است. در دستور زبان معیار امروز فقط این نوع باقی‌مانده است. در گزینه‌های دیگر «را» در معانی مختلف حرف اضافه می‌باشد. این «را» نشانه متمّم بوده و برعکس موارد دیگر بعد از متمّم می‌آمده است. گزینۀ (2): یکی را: به یکی گزینۀ (3): ما را: برای ما گزینۀ (4): ما را: به ما

به بالای صفحه بردن