نوع «را» در کدام مصراع متفاوت است؟

گزینه یک

صلح کردیم که ما را سر پیکار تو نیست

گزینه دو

خود که باشد که تو را بیند و عاشق نشود

گزینه سه

کسی ندیدست تو را یک نظر اندر همه عمر

گزینه چهار

نزنند سائلی را که دری دگر نباشد

گزینه 1

«را» در گزینه‌های 2 و 3 و 4 مفعولی است؛ اما در گزینۀ 1 «حرف اضافه» است.

به بالای صفحه بردن