نوع «واو» به کار رفته در کدام گزینه با سایر گزینه‌ها یکسان نیست؟

گزینه یک

آن که بر فرق تاج از زر کرد
در لحد رفت و خاک بر سر کرد

گزینه دو

خورد عالم را و بندد بر شکم سنگ مزار
سیر چشمی در نهاد خاک مردم‌خوار نیست

گزینه سه

پیش ما بینی کریمانی که گاه مائده
ماکیان بر در کنند و گربه در زندان‌سرا

گزینه چهار

دلبر جان‌ربای عشق آمد سر بُر و سر نمای عشق آمد

گزینه 4

«و» در گزینۀ (4) از نوع واو عطف است که دو واژه را با نقش یکسان به یکدیگر معطوف می‌کند اما «و» در سایر گزینه‌ها واو ربط است که دو جمله را به هم وصل می‌کند. توجه 1: معمولاً قبل یا بعد واو ربط یک فعل می‌آید. توجه 2: «واو ربط» در عبارتی می‌آید که بیش از یک جمله باشد.

به بالای صفحه بردن