نوع «واو» در كدام گزينه با بقيه متفاوت است؟

گزینه یک

آب اجل كه هست گلوگير خاص و عام
بر حلق و بر دهان شما نيز بگذرد

گزینه دو

در مملكت چو غرّش شيران گذشت و رفت
اين عوعوی سگان شما نيز بگذرد

گزینه سه

همّت بلند دار كه نزد خدا و خلق
باشد به قدر همّت تو اعتبار تو

گزینه چهار

سر و زر و دل و جانم فدای آن ياری كه حقّ صحبت مهر و وفا نگه‌دارد

گزینه 2

در گزينۀ (2) «واو» ربط وجود دارد و ساير گزينه‌ها «واو» عطف هستند.

به بالای صفحه بردن