نوع «که» در کدام بیت متفاوت است؟

گزینه یک

تو را نادیدن ما غم نباشد
که در خیلت به از ما کم نباشد

گزینه دو

سر سعدی چو خواهد رفتن از دست
همان بهتر که در پای تو باشد

گزینه سه

حدیث دوست با دشمن نگویم
که هرگز مدعی محرم نباشد

گزینه چهار

دهد نطفه را صورتی چون پری که کرده است با آب صورتگری

گزینه 4

«که» در سایر ابیات از نوع حرف ربط است، اما در گزینۀ «4» کلمۀ پرسشی است. «که کرده است با آب صورتگری؟» یعنی کسی جز خداوند قادر به این کار نیست. نوع پرسش انکاری است.

به بالای صفحه بردن