نویسندۀ کتاب «من زنده‌ام» .................. و سپیده کاشانی نام هنری .................. است.

گزینه یک

معصومه آباد – سیمین دانشور

گزینه دو

معصومه آباد – سرور اعظم باکوچی

گزینه سه

سیمین دانشور – سرور اعظم باکوچی

گزینه چهار

سیمین دانشور – سیمین دانشور

گزینه 2

به بالای صفحه بردن