هسته‌ی گروه در کدام گزینه درست امده است؟

گزینه یک

دریا متنی نیلگون است «است»

گزینه دو

که علی آن متن را می‌نویسد «متن»

گزینه سه

مریم هر شب، رویِ شن‌ها می‌نشیند «شن‌ها»

گزینه چهار

به انتظار مهدی می‌نشینید «مهدی»

گزینه 2

در گروه « آن متن» متن هستۀ گروه اسمی است.

به بالای صفحه بردن