همه ابیات به استثنای بیت .................. فاقد جمله وابسته اند.

گزینه یک

بهار آمد و گلزار نور باران شد
چمن ز عشق رخ يار لاله افشان شد

گزینه دو

برقي از منزل ليلي بدرخشيد سحر وه كه با خرمن مجنون دل افگار چه كرد

گزینه سه

ارغوان جام عقيقي به سمن خواهد داد چشم نرگس به شقايق نگران خواهد شد

گزینه چهار

زين پيش دلاورا كسي چون تو شگفت حيثيّت مرگ را به بازي نگرفت

گزینه 2

جمله بعد از حرف ربط وابسته ساز جمله وابسته یا پیرو است. که ...

به بالای صفحه بردن