همۀ آرایه‌های مقابل ابیات به استثنای گزینۀ .................. درست است.

گزینه یک

آسمان می‌بالد از ناکامی ما خاکیان
می‌شوند از تشنگی سیراب این تبخال‌ها (تناقض، استعاره)

گزینه دو

این صبر تلخ و نغمۀ شیرین طبیب ماست با اشک شور خود که صفا می‌دهد به دل(حس‌آمیزی، تناسب)

گزینه سه

بید مجنون در تمام عمر سر بالا نکرد حاصل بی‌حاصلی نبود به‌جز شرمندگی(تلمیح، حسن‌تعلیل)

گزینه چهار

طعنه بر خواری من ای گلِ زیبا تو مزن من به پای تو نشستم که چنین خوار شدم (تشخیص - کنایه)

گزینه 3

در بیت گزینۀ «3» علی‌رغم این‌که واژۀ مجنون به کار رفته است، هیچ ربطی به داستان لیلی و مجنون ندارد./حسن‌تعلیل: شاعر علّتی شاعرانه برای آویزان بودن شاخ و برگ درخت مجنون بیان می‌کند. بررسی سایر گزینه‌ها: گزینۀ «1»: استعاره و تشخیص در بالیدن آسمان و تناقض در از تشنگی سیراب شدن است. گزینۀ «2»: حس‌آمیزی: «صبر تلخ» و «نغمۀ شیرین» / تناسب: «تلخ، شیرین، شور» گزینۀ «4»: تشخیص در خطاب قرار دادن گل دیده می‌شود و کنایه در به پای کسی نشستن مشهود است.

به بالای صفحه بردن