همۀ آرایه‌های کدام گزینه در بیت زیر وجود دارد؟ «ترش بنشین و تیزی کن که ما را تلخ ننماید چه می‌گویی چنین شیرین که شوری در من افکندی»

گزینه یک

ایهام، تلمیح، تضاد

گزینه دو

ایهام تناسب، اغراق، حسن تعلیل

گزینه سه

تضاد، تلمیح، حس‌آمیزی

گزینه چهار

کنایه، حس‌آمیزی، ایهام تناسب

گزینه 4

ترش نشستن، تیزی کردن، شور افکندن و تلخ نمودن (کنایه) / ترش نشستن (حس‌آمیزی) / شور (ایهام تناسب) 1- هیجان و دلشوره 2- مزه‌ای که با ترش تناسب دارد.

به بالای صفحه بردن