همۀ ابیات با بیت «بیدل گمان مبر که نصیحت کند قبول / من گوش استماع ندارم لمن تقول؟» قرابت معنایی دارد، به‌جز ..................

گزینه یک

مرا مگوی که سعدی طریق عشق رها کن
سخن چه فایده گفتن، چو پند می ننیوشم

گزینه دو

حکایتی ز دهانت به گوش جان من آمد
دگر نصیحت مردم حکایت است به گوشم

گزینه سه

من و مستی و عشق مه‌رویان
ناصحم بهر خویش می‌لاید

گزینه چهار

خدا را ای نصیحت‌گو حدیث ساغر و می گو که نقشی در خیال ما از این خوش‌تر نمی‌گیرد

گزینه 4

مفهوم ابیات مشابه بیت صورت سوال، این است که آن عاشق وقتی در راه عشق قدم گذاشته، پند و نصیحت دیگران بر او اثر ندارد، اما در بیت گزینۀ «4» شاعر به نصیحت‌گوی می‌گوید که از ساغر و می صحبت کن که در نظر ما، این از همه چیز بهتر است.

به بالای صفحه بردن