همۀ ابیات با بیت زیر، تناسب مفهومی دارند؛ به‌جز .................. «من و مقام رضا بعد از این و شکر و رقیب که دل به درد تو خو کرد و ترک درمان گفت»

گزینه یک

هرکه روزی بی‌رضایش چهرۀ زیباش دید
بی‌خلاف از وی برآورد داغ بی‌صبری دمار

گزینه دو

در خرابات رضا نشو و نما یافته‌ام دُرد میخانۀ قسمت می سرجوش من است

گزینه سه

مرا به بند تو دوران چرخ راضی کرد
ولی چه سود که سررشته در رضای تو بست

گزینه چهار

صبر و تحمّل است و رضا چاره با قضا تدبیر این قضیّه برون زین سه چار نیست

گزینه 1

مفهوم مشترک بین صورت سؤال و گزینه‌های «2، 3 و 4» رضایت داشتن و تسلیم شدن در برابر قضا و سرنوشت است. مفهوم بیت گزینۀ «»«1»‌: مذمت ناشکیبایی و اینکه هرکس بدون رضایت معشوق به روی او نگاه کند، نتیجۀ کار خود را خواهد دید.

به بالای صفحه بردن