همۀ ابیات با «ما عرفناک حق معرفتک» قرابت مفهومی دارند؛ به‌جز:

گزینه یک

تو را این وصف‌ها چون نیست خالی زن تن از گفتن
بیان دیگر مکن ای فیض جز اوصاف حالی را

گزینه دو

خیره گردد دیدۀ دل در شعاع مهر ذات
چون نشان یابد کسی از نور بی‌نام و نشان

گزینه سه

اعرف دوران حدیث ما عرفناک چو گفت
خود نیاید بحر اوصاف تو در ظرف بیان

گزینه چهار

در مجالی که کشد موکب اوصاف تو صف وهم را وسعت آن کو که کند میدانی

گزینه 1

مفهوم آیه در گزینه‌های «2، 3 و 4» دیده می‌شود اما گزینۀ «1» دعوت به سکوت است.

به بالای صفحه بردن