همۀ ابیات به‌استثنای .................. باهم ارتباط مفهومی دارند.

گزینه یک

کجا وصف تو داند کرد ادراک
که عاجز اوفتاد اندر کف خاک

گزینه دو

هر آن وصفی که گویم بیش از آنی
یقین دانم که بی‌شک جان جانی

گزینه سه

این همه عکس می و نقش نگارین که نمود
یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد

گزینه چهار

هزاران قرن، عقل پیر در تاخت کمالت ذرّه‌ای، زین راه نشناخت

گزینه 3

همۀ گزینه‌ها به ناتوانی درک انسان در شناخت و توصیف خداوند اشاره می‌کند، اما گزینۀ «3» مفهوم «وحدت وجود» را در بر دارد.

به بالای صفحه بردن