همۀ ابیات به‌جز بیت.................. مفهوم عبارت «از کوزه همان برون تراود که در اوست» را دربردارد. ( سراسری زبان – )

گزینه یک

حلقه در از درون خانه باشد بی خبر مطلب دل را زبان تقریر نتوانست کرد

گزینه دو

از هرچه سبو پر کنی از سر وز پهلوش زان چیز برون آید و بیرون دهد آغار

گزینه سه

گر بگویم که مرا حال پریشانی نیست رنگ رخسار خبر می دهد از سرّ ضمیر

گزینه چهار

حال من دور از آن جمال مپرس رنگ و رویم ببین و حال مپرس

گزینه 1

مفهوم گزینه 1: خواهش و سخن دل قابل وصف نیست.

به بالای صفحه بردن