همۀ ابیات جناس تام دارند؛ به‌جز .................. .

گزینه یک

ای در چمن خوبی، رویت چو گل خودرو
چین شکن زلفت چون نافۀ چین، خوشبو

گزینه دو

گوهر پیشین بِنِه، تا کُنَدَت میرِ دِه
کهنه دِه و نو ستان، دانه دِه، انبار بین

گزینه سه

با رفعت و آهنگ مَه، مَه را فِتَد از سر کله
چون ماه رو بالا کند، تا بنگرد بالای تو

گزینه چهار

این جهان و آن جهان، یک گوهر است در حقیقت، کفر و دین و کیش نیست

گزینه 4

هر دو جهان به معنای دنیا هستند؛ پس تکرار داریم نه جناس. بررسی سایر گزینه‌ها: گزینۀ «1»: چین:شکن و تاب چین: کشور چین گزینۀ «2»: دِه: روستا دِه: فعل بده گزینۀ «3»: بالا: مقابل پایین بالا: قد

به بالای صفحه بردن